Визија и Мисија

Заедница изградена врз принципите на одржлив развој на животната средина. Заштита и унапредување на животна средина и природа преку акции и едукација за подигање на јавна свест и учество во креирање на стратегии и јавни политики во одржлив развој на животната средина во Општина Велес и пошироко.