Поставување на нови мерни станици

Поставување на нови мерни станици