Фиторемедијацијата   -практично   решение за проблемот -загадување на почвата

Според бројните исртражувања кои ЕД” Вила Зора” ги спроведе заедно со Факултетот за Земјоделство и храна при Универзитетот св.Кирил  и Методиј во Скопје и во склоп на проектот „ Да ја заштитиме почвата од загадување“ поддржан од УСАИД се земаа примероци од најзагадените подрачја. По добиените резулатати на одредени мали површини беа посадени растенија кои според различни научни истражувања (Студија ЕПТИСА) се хипер -апсорбери како маслодајна репка, кељ, луцерка..По една година резултатите покажаа намалување 15%  на тешките метали во почвата.

Фиторемедијацијата   -практично   решение за проблемот -загадување на почвата. Растението кое според резултатите има најголема моќ да ги апсорбира тешките метали е Маслодајната репка .