ЕД Вила Зора новости Dekontaminacija na pocvata vo Veles

Dekontaminacija na pocvata vo Veles

Na krajot od minatata godina bea prezentirani najnovite rezultati od dekontaminacijata na pocvata vo Veles, koja E.D.”Vila Zora” ja raboti vo sorabotka so eksperti od “Fakultetot za zemjodelski nauki i hrana”.

Vrz osnova na ovie analizi na pocvata, posle samo dve godini dekontaminacija so lucerkata, dobivme rezultati od po~venite analizi deka sega na opitnite povr{ini ima ostanato kadmium 8,71mg/kg(prethodno imalo 38,82mg/kg) {to zna~i deka se izvle~eni 77,57% od ovoj metal, olovo 340,50mg/kg(prethodna zagadenost e 619,00mg/kg) zna~i se dekontaminirani 45% od olovoto i cink 401mg/kg(prethodna zagadenost 945,50mg/kg) zna~i se dekontaminirani 57,6% od cinkot.

Ovaa godina bese zasadena i maslodajna repka, koja ocekuvavme najbrzo i najsilno da apsorbira teski metali od pocvata. Pozitivnata strana na ova kultura e toa sto da se upotrebi za dobivanje na bio-dizel gorivo.

Proektot bese poddrzan od Foundation pour una Terra Humana.

Васил Главина Вкупни форми на Тешки Метали

Mg/kg

Длабочина

Во cm

Cd mg/kg Pb mg/kg Zn mg/kg
0 – 40/2006

 

0- 40/2008

38.82

 

8.71

619.00

 

340.50

945.50

 

401.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Граѓанска анкета за ден без автомобилиГраѓанска анкета за ден без автомобили

Денес Еколошко друштво Вила Зора заедно со Велес бајкинг и Грин пауер учествуваа во спроведување на анкета по повод денот на пролетта, организирана од страна на Општина Велес со поддршка

ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ПОЧВАТА ВО ВЕЛЕСДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ПОЧВАТА ВО ВЕЛЕС

Процесот на деконтаминација на почвата во општина Велес(ФИТОРЕМЕДИЈАЦИЈА) продолжи и оваа година, во соработка со експерти од “Факултетот за земјоделски науки и храна” од Скопје и Ј.К.П.”Дервен”. Покрј двете парцели кои веќе